ELV Photo

ELV France SARL
10, rue Michel Servet
FR 59000 LILLE
Frankrijk
+31 10 31 39 952

ELV
Boterdiep 46
3077 AW Rotterdam
Nederland
+31 10 31 39 973

ELV +31 10 31 39 973

INFO INTREDINGSPROCEDURE

Onderstaand aanmeldingsformulier bestaat uit:

  1. een formulier voor transportgarantie
  2. een motivatie-veld waarin u aan dient te geven waarom u lid wilt worden van de ELV
  3. een intentieverklaring
  4. een veld voor eventuele vragen, opmerkingen en aanvullingen.

Mocht u lid zijn van een ander commercieel verband of organisatie dient u dit aan te geven, daar de ELV geen leden van concurrerende organisaties kan accepteren. Een niet gemeld dubbel lidmaatschap is aanleiding tot beëindiging van het ELV lidmaatschap.

Toelating volgt na een gesprek aan de hand van de door u aangeleverde informatie met een bestuurslid of iemand die hiertoe gedelegeerd is.

Het lidmaatschap start met een proeftijd van 1 jaar waarbinnen de samenwerking geëvalueerd wordt, en wordt bij wederzijds akkoord opgevolgd door een definitief lidmaatschap.

Bij vragen kunt u zich altijd wenden tot een lid van het bestuur, een commissaris of een medewerker van ons kantoor.

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ja
Nee
Ja
Nee
Hout
IJzer
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Transport rayons: Aangeven welke rayons tot uw vaargebied behoren door middel van
A= altijd B= in overleg C= niet D= niet in verband met schoolgaande kinderen.
Gebied
A
B
C
D
Nederland
Nederland Noord over IJselmeer
Nederland Zuid-West (Vlissingen)
België (Vlaanderen)
België (Wallonië)
Frankrijk Noord
Frankrijk Seine-Oise
Frankrijk Champagne-Ardennes
Frankrijk Zuid
Duitsland Rijn
Duitsland Kanalen

In het kader van de door de ELV gegarandeerde vervoerszekerheid is het nodig te weten of er goederensoorten zijn die u uitsluit. Mogelijke voorbeelden zijn ZA, oud ijzer, rollen, ROP, soda en dergelijke. Een aanmelding van een CdN-schip kan alleen in behandeling genomen worden indien men beschikbaar is voor de transporten van rollen staal ( - 24T) vanuit Nederland en Belgie naar de regio Parijs. Gelieve het hier aan te geven, mocht u bepaalde goederen niet willen vervoeren:

Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en blijven in het bezit van de ELV.

2 MOTIVATIE

*

3 INTENTIEVERKLARING

Ondergetekende verklaart zich bereid deel te nemen als lid van de coöperatie b.a. Europese Logistieke Vervoerders.

Ondertekening van deze verklaring geeft recht op 1 stem in de controlerende vergadering en het recht zich verkiesbaar te stellen voor een bestuurs- of commissarisfunctie voor de coöperatie en geeft recht op een aandeel in de coöperatie b.a.

Ondergetekende heeft recht op alle rechten die volgens de interne regelgeving van de E.L.V. gelden voor de leden.

Ondertekening van deze verklaring verplicht de ondertekenaar om een inleggeld te storten in de coöperatie b.a. Het inleggeld is niet terugvorderbaar.

Het inleggeld van € 1000 dient in één maal, binnen 120 dagen na toetreding, gestort te zijn.

Verder verplicht de ondergetekende zich een waarborgsom te garanderen van € 2,50 per ton.

Een ex-lid wordt ontslagen van zijn plicht tot waarborg exact 1 jaar na het einde van het lopende boekjaar. Conform de statuten.

Akkoord verklaren met Statuten en HHR houdt in, dat na positieve beoordeling van de aanvraag door het bestuur van de ELV b.a. het aspirant-lid alle bijbehorende verplichtingen aanvaardt en beroep kan doen op de rechten zoals in Statuten en HHR beschreven zijn.
Statuten gelezen en akkoord bevonden ELV statuten NL
*Ja
Huishoudelijk reglement gelezen en akkoord bevonden HHR 2023 NL.pdf
*Ja
Bovenstaande is naar waarheid ingevuld. Eventuele toekomstige aanpassingen moeten worden doorgegeven.
* Ja

4 OPMERKINGEN

Uw aanvraagwordt op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling genomen, daaropvolgend krijgt u zo spoedig mogelijk uitsluitsel. Bedankt voor uw vertrouwen in onze organisatie!

Avis


ISATIS

ISATIS

TRACKING & TRACING

Tracking and Tracing
MORE >
×

Tracking en Tracing
×

INLOGGGEN