ELV Photo

ELV France SARL
10, rue Michel Servet
FR 59000 LILLE
Frankrijk
+31 10 31 39 952

ELV
Boterdiep 46
3077 AW Rotterdam
Nederland
+31 10 31 39 973

ELV +31 10 31 39 973

DUURZAAM TRANSPORT

Wie kiest voor de binnenvaart, kiest voor duurzaam vervoer. Wie kiest voor de ELV, kiest voor een vervoerder die maatschappelijk verantwoord ondernemen geen doelstelling, maar vanzelfsprekend vindt: 'Cooperative enterprises build a better world'.

VERVOER OVER WATER - VAN NATURE DUURZAAM

Rivieren zijn natuurlijke vaarwegen, die deel uitmaken van het landschap. Kunstmatige waterwegen, kanalen, bieden dikwijls een toegevoegde waarde voor hun omgeving, bijvoorbeeld als groenzone in stedelijke gebieden. Juist omdat de binnenvaart gebruik maakt van natuurlijke infrastructuur, zijn we ons extra bewust van de gevolgen van wereldwijde klimaatverandering.

la Meuse
Paris
green transport


Binnenvaartschepen veroorzaken minder geluidsoverlast dan treinen en vrachtauto's, zijn veiliger en ontlasten het (spoor)wegennet. Daarnaast is de uitstoot per tonkilometer van schepen veel lager dan die van het wegtransport. Dat komt doordat schepen meer lading ineens kunnen vervoeren én daar minder energie voor nodig hebben.

Spitsen, de kleinste binnenvaartschepen, zijn vaak uitgerust met een vrachtwagenmotor, maar vervoeren daarmee zo'n twaalf vrachtautoladingen tegelijk. Het grootste deel van de spitsen- en canal du Nordvloot beschikt reeds over een zogeheten CCR-II gecertificeerde voortstuwingsmotor, of motor met overeenkomstige emissiewaarde. Een aantal van onze schepen is inmiddels met Stage V motoren uitgerust, waarmee ze aan de allerschoonste eisen voldoen.

MILIEU EN INNOVATIE

De ELV 'GroenCommissie' volgt nauwlettend ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor onze vloot. Producten, methoden of technieken die kansrijk en haalbaar lijken voor de spitsenvaart worden onder de aandacht van bestuur en leden gebracht. De werkgroep ontwikkelt ook ideeën, die soms klein of vanzelfsprekend lijken, maar tezamen een grote bijdrage kunnen leveren op gebied van duurzaamheid.

innovatie
nieuwe Ahoy
durzaam vervoer


CO2 REDUCTIE

Naast grote ingrepen als een nieuwe voorstuwingsinstallatie, blijkt brandstof besparen voor spitsen en canal du Nord-schepen momenteel het effectiefste middel om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te reduceren. Hierbij gaan economie en ecologie natuurlijk hand in hand.

Uit een milieu-enquête onder ELV-leden blijkt dat er op de eerste plaats bezuinigd wordt door langzamer te varen. Naast 'goede gewoontes', zoals gebruikmaken van getijden en stroming bij de routekeuze, geven de leden aan steeds vaker technische hulpmiddelen als brandstofverbruiksmeters, AIS en elektronische vaarkaarten te benutten om brandstof te besparen. Met name op de Franse vaarwegen, waar relatief veel sluizen zijn, kan het afstemmen van het vaargedrag op voorgangers en tegenliggers een behoorlijke brandstofbesparing opleveren.

Bovendien wordt op diverse manieren geprobeerd het energie- en brandstofverbruik te beperken en te 'vergroenen'. Het gebruik van krachtige accu's, die tijdens de vaart worden opgeladen, in plaats van generatoren voor de stroomvoorziening, wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Ook zijn veel schepen voorzien van een warmtewisselaar, die de verblijven verwarmt met restwarmte van de voortstuwingsmotor. Daarnaast wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in zonnepanelen.

Ook gebruiken enkele aangesloten ondernemers de schone brandstoffen GTL (gaz to liquid) of HVO (hydrotreated vegetable oil).

zonnepanelen
zonnepanelen
tractieaccu


DUURZAME COÖPERATIE

De opgedane kennis en ervaring wordt binnen de coöperatie via diverse communicatiekanalen gedeeld. Deze interne informatieuitwisseling draagt ook weer bij aan een toename van het milieubewustzijn.

Klanten krijgen op aanvraag CO2-rapportages. Doordat het gasolieverbruik bij de ELV centraal geregistreerd wordt, kunnen deze verbruiksdata ter info teruggekoppeld worden naar de leden.

De logistieke medewerkers van de ELV dragen bij aan een milieubewuste vaarwijze door een optimale reisplanning, onderlinge afstemming en wederzijdse informatievoorziening. Een up to date IT platform vormt hierbij de basis.

Tevens proberen we door gerichte acquisitie en strategische samenwerking logistieke cirkels te bewerkstelligen en leegvaart te beperken.

CO2 COMPENSATIE

Met deze technieken, middelen en gebruiken konden en kunnen we als coöperatie ons energieverbruik behoorlijk reduceren. Omdat hiermee op een bepaald moment toch de ondergrens benaderd wordt, en omdat veel ELV-leden graag meer willen doen voor 'planet & people', hebben we in 2014 besloten de CO2-uitstoot van onze gezamenlijke transporten te compenseren door het aanplanten van bomen. Bomen halen voor hun groei CO2 uit de lucht en dragen bij aan een betere waterhuishouding op mondiaal niveau. We investeren in bosaanplant via WeForest.

Op deze manier biedt de ELV haar klanten klimaatvriendelijk, maatschappelijk verantwoord vervoer. Interesse? eco@elv-transport.com

Avis


YAKARI

YAKARI

TRACKING & TRACING

Tracking and Tracing
MEER >
×

Tracking en Tracing
×

INLOGGEN